हिजो बार बजे (Last night at 12 o’clock)

हिजो बार बजे सूतन गयेको, अनि एक बजे तिर निंद्र लाग्यो… झ्याल मा ठुलो चंद्रमा थियो, अनि 4:50 मा ऊठेको… तेस पछि घुम्या घुमै Last night at 12 o’clock went to bed, then around 1am sleep came… on the window there was full moon, and at 4:50 got up… afterwards… endless run. 20100728

Advertisement